تعبیر خواب جادو و جادوگری

به گزارش ورزش من و تو، تعبیر خواب جادو (طلسم) و یا تعبیر خواب جادوگری به دلیل اینکه این افراد عمل باطلی را انجام می دهد نا مبارک است و بهتر است فرد صدقه دهد.

تعبیر خواب جادو و جادوگری

سرویس سرگرمی - در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ جادوگر و ساحره در رویا اشاره به ترس ها و احساسات سخت و عاداتی که در روابط خود ما با مادرمان ایجاد نموده ایم دارد. چون این احساسات اکنون بخشی از ما هستند، اگر مونث باشیم، به راحتی می توانیم نقش جادوگر را در خصوص شخص دیگری ایفا کنیم. این تصویر رویا همچنین حسادت، کینه توزی و غیره را نشان می دهد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب جادو جادوگری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی این گونه است که چنان چه در خواب جادو و جادو گر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می توانید تعبیر آن را بیابید. ما به طور کلی برای جادوگران قیافه ای زشت و کریه قائلیم. جادوگران چون عمل باطلی را انجام می دهند نمی توانند چهره ای روحانی و آسمانی داشته باشند پس دیدن جادوگران در خواب میمون نیست و بیننده خواب در فردای بیداری بهتر است صدقه بدهد.

تعبیر خواب طلسم و جادو

محمدبن سیرین گوید: جادویی کردن در خواب، کار باطل است. اگر خواب بیند که جادویی می کرد، دلیل که کاری کند بی فایده و باطل وبعضی از معبران گفته اند: جادویی فتنه بود آن کس را که بهر او جادویی نمایند.

جابر مغربی گوید: جادویی کردن در خواب از بهر کسی، تعهد بود به دروغ، که مردمان را بدو فریبد و جادوئی در خواب، دشمن فریبنده است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

جادویی کردن در خواب بر شش وجه است.

 1. فتنه
 2. فریب
 3. مکروحیله
 4. توطئه و بد خواهی
 5. باطل و دروغ
 6. کاری که در آن اصلی نبود

جادو در خواب فتنه و دروغ است.

آنلی بیتون می گوید:

 • جادو شدن در خواب، بدین معنا است که باید بیشتر مراقب باشید تا مرتکب گناه نشوید.
 • اگر در خواب ببینید شخصى میخواهد شما را جادو کند اما شما مقاومت مى کنید، به این معنا است که عده اى به یاری هاى فکرى شما نیاز دارند.

تعبیر خواب جادو کردن دیگران

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید می کوشید دیگران را جادو کنید، نشانة آن است که دچار دردسر و پریشانی خواهید شد.

تعبیر خواب ساحره و جادوگر

لوک اویتنهاو می گوید: جادوگر: زندگی نا معلوم، کارو کوششی سخت

برایت مى گوید:

 • دیدن جادوگر در خواب، نشانه ى آن است که روزهاى خوبى در انتظار شما است.
 • دیدن اعمال جادوگرى در خواب، نشانه ى دیدن دوستان قدیمى است.
 • اگر خواب ببینید که با جادوگرى مشغول صحبت هستید، به این معنا است که با اطرافیان رفتار خوبى ندارید.
 • اگر در خواب از دیدن جادوگرى، عصبانى شدید نشانه ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى کند.
منبع: setare.com
انتشار: 15 آبان 1399 بروزرسانی: 15 آبان 1399 گردآورنده: manotosport.ir شناسه مطلب: 1186

به "تعبیر خواب جادو و جادوگری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب جادو و جادوگری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید